سیر تحول گروه

سیر تحول گروه ملی انفورماتیك بر اساس مهم‌ترین طرح‌ها و رخدادهای گروه طی سال‌های گذشته، مطابق زیر بوده است:

 • 1369

  تأسیس شركت ملی انفورماتیك

  رئیس بانک مرکزی: دکتر عادلی
  مدیرعامل: هوشنگ بشارتیان

 • 1372

  تأسیس شركت خدمات انفورماتیك

  رئیس بانک مرکزی: دکتر عادلی
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1374

  راه‌اندازی شبكه اختصاصی بانكی VSAT

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1376

  استقرار سامانه‌های بانكداری متمركز (Core Banking)

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1378

  راه‌اندازی اولین درگاه پرداخت اینترنتی كشور

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1379

  تدوین معماری شبكه شتاب

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1379

  تأسیس شركت خدمات انفورماتیك كیش

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1380

  تدوین نقشه راه استقرار زیرساخت و سامانه‌های نظام ملی پرداخت

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1380

  راه‌اندازی اولین سوئیچ بین بانكی كشور

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مصطفی الهی

 • 1381

  آغاز فعالیت شتاب

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1381

  آغاز فعالیت‌های اجرایی سامانه‌های نظام ملی پرداخت

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1381

  آغاز تولید دستگاه‌های ATM

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1381

  عضویت شركت داده پردازی ایران در گروه

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1381

  عضویت شركت سلسبیل الوادی در گروه

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1381

  عضویت شركت بیمه پارسیان در گروه

  رئیس بانک مرکزی: دکتر نوربخش
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1382

  تبدیل وضعیت شركت از سهامی خاص به سهامی عام

  رئیس بانک مرکزی: دکتر شیبانی
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1382

  تأسیس شركت سرمایه‌گذاری ایرانیان

  رئیس بانک مرکزی: دکتر شیبانی
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1382

  تأسیس شركت كارت اعتباری ایران كیش

  رئیس بانک مرکزی: دکتر شیبانی
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1383

  واگذاری شركت بیمه پارسیان

  رئیس بانک مرکزی: دکتر شیبانی
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1383

  تأسیس شركت داده‌ورزی فرادیس البرز

  رئیس بانک مرکزی: دکتر شیبانی
  مدیر عامل: مسیح قائمیان

 • 1384

  واگذاری شركت سلسبیل الوادی

  رئیس بانک مرکزی: دکتر شیبانی
  مدیر عامل: بهرام فیض زرین قلم

 • 1385

  عملیاتی‌سازی سامانه تسویه ناخالص آنی RTGS (ساتنا)

  رئیس بانک مرکزی: دکتر شیبانی
  مدیر عامل: غلامعلی كامیاب

 • 1386

  تأسیس شركت خدمات انفورماتیك فرادیس گستر كیش

  رئیس بانک مرکزی: دكتر مظاهری
  مدیر عامل: غلامعلی كامیاب

 • 1387

  عملیاتی‌سازی سامانه اتاق پایاپای الكترونیكی ACH (پایا)

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: محمدرضا سلطانخواه

 • 1387

  آغاز فعالیت شبكه‌های VNB

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: محمدرضا سلطانخواه

 • 1388

  پیاده‌سازی سامانه تسویه اوراق بهادار الكترونیكی SSSS (تابا)

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: محمدرضا سلطانخواه

 • 1389

  آغاز فعالیت‌های استقرار زیرساخت کلید عمومی و مرکز گواهی (PKI/CA)

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: محمدرضا عسگری

 • 1389

  تأسیس شركت گسترش خدمات ارتباطات كاراشاب

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: محمدرضا عسگری

 • 1390

  تأسیس شركت الكترونیكی پرداخت كارت شاپرك

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: محمدرضا عسگری

 • 1390

  تأسیس شركت خدمات انفورماتیك نوین كیش

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1391

  پیاده‌سازی سامانه نماد همراه با زیرساخت فنی

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1391

  واگذاری شركت سرمایه‌گذاری ایرانیان

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1392

  آغاز فعالیت‌های تدوین نقشه‌راه بانك مركزی

  رئیس بانک مرکزی: دكتر بهمنی
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1392

  تدوین برنامه استراتژیك شركت ملی انفورماتیك

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1392

  تأسیس شركت مدیریت امن الكترونیكی كاشف

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1392

  عضویت شركت داده‌ورزی فرادیس البرز در گروه

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1393

  تدوین سند نقشه‌راه 1400 بانك مركزی

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1393

  تدوین معماری مفهومی نظام مدیریت چك ملی كشور

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1393

  واگذاری شركت كارت اعتباری ایران كیش

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1394

  انجام مراحل استقرار نقشه‌راه بانك مركزی

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1394

  واگذاری شركت داده پردازی ایران

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1394

  واگذاری شركت گسترش خدمات ارتباطات كاراشاب

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1394

  تبدیل وضعیت شركت از سهامی عام به سهامی خاص

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1395

  انجام مراحل استقرار نقشه‌راه بانك مركزی

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: علیرضا عیدی مراد

 • 1395

  طراحی نظام طرح صبای دانش و اجرای آن

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: مسعود همایونفر

 • 1396

  اجرای برنامه‌های كلیدی بر اساس برنامه استراتژیك شركت

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: مسعود همایونفر

 • 1395

  بازنگری برنامه استراتژیك شركت ملی انفورماتیك

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: مسعود همایونفر

 • 1396

  انجام مراحل استقرار نقشه‌راه بانك مركزی

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: مسعود همایونفر

 • 1396

  بازطراحی نظام طرح صبای دانش و اجرای آن

  رئیس بانک مرکزی: دكتر سیف
  مدیر عامل: مسعود همایونفر

آیا می‌خواهید از تازه‌ترین رویدادها و همایش‌های شرکت ملی انفورماتیک مطلع گردید؟

ورود به سایت